Podání stížnosti

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb Centra pro rodinu a sociální péči

Tato pravidla jsou vyvěšena na webových stránkách Centra pro rodinu a sociální péči (CRSP), veřejně přístupná ve vstupních prostorách a v každé místnosti, kde probíhají programy CRSP.

Ke stížnostem je přistupováno jako k návrhům na zlepšení kvality poskytovaných služeb CRSP. Stížností se rozumí sdělení o nedostatcích,
nesprávném způsobu poskytování služby, zejména pokud jsou porušována práva klientů.

Podání stížnosti klienta nijak neohrožuje ve využívání programů a služeb poskytovaných CRSP.

Podat stížnost může jakýkoli občan.

JAK PODAT STÍŽNOST

1. anonymně / neanonymně

2. ústně – sdělením kterémukoli pracovníkovi CRSP

3. písemně:

 • dopisem: Biskupská 7, 602 00 Brno
 • emailem: info@crsp.cz
 • do schránky důvěry: Sociálně aktivizační služby pro seniory a Služby určené pěstounským rodinám
 • do online schránky důvěry na webových stránkách www.sluzbypestounum.cz (Služby určené pěstounským rodinám)
 • do poštovní schránky CRSP

4. telefonicky

 • 542 217 464 (recepce CRSP)
 • 737 967 946 (ředitel CRSP)

JAK BUDE STÍŽNOST VYŘÍZENA

 • Přijmout stížnost může kterýkoli pracovník CRSP, který ji bezodkladně předá dle obsahu stížnosti pověřené osobě (vedoucí Sociálně aktivizační služby pro seniory, vedoucí Služeb určených pěstounským rodinám nebo asistentka ředitele). V případě nejasností určuje příslušnost stížnosti ředitel. Pověřená osoba stížnost zapíše do odpovídajícího listu elektronického Záznamového archu stížností a jejím vyřízením pověří odpovědného pracovníka. Pověřená osoba je odpovědná za to, aby v procesu vyřízení stížnosti nedocházelo k prodlení.
 • Lhůta pro vyřízení stížnosti a poskytnutí odpovědi stěžovateli je 30 dní ode dne převzetí stížnosti pověřenou osobou.
 • Odpověď je vždy písemná a to na korespondenční nebo e-mailovou adresu, kterou stěžovatel uvedl, nepřeje-li si jinak. V případě anonymní stížnosti bez uvedené adresy, je písemná odpověď po dobu 14 dnů od data vyřízení vyvěšena na nástěnce v blízkosti schránek důvěry.
 • V případě, že klient není s vyřízením stížnosti spokojen, může se odvolat k řediteli nebo zřizovateli organizace – osobě pověřené biskupem pro pastoraci v brněnské diecézi, Petrov 5, 602 00 Brno, tel. 533 033 290, e-mail: brno@biskupstvi.cz.
 • Schránku důvěry Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a Služeb určených pěstounským rodinám vybírá pracovník recepce každý první pracovní den v týdnu. Do Knihy přijaté pošty provede záznam o výběru schránek důvěry. Případnou stížnost předá vedoucí příslušné služby.
 • Dokumentace k přijatým a vyřízeným stížnostem je evidována po dobu 10 let. Stížnosti týkající se Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a Služeb určených pěstounským rodinám jsou uloženy u vedoucího příslušné služby. Ostatní stížnosti jsou uloženy v ředitelně CRSP.

V Brně dne 1. 12. 2017

 

 

Marcela Ondrůjová
ředitel organizace