Stanovisko MPSV k očkování dětí (12+ let) v náhradní rodinné péči

Ministerstvo práce a sociálních věcí po konzultaci s Ministerstvem zdravotnictví a v dohodě s ním sděluje následující informaci k podmínkám očkování dětí ve věkové kategorii 12 až 15 let, svěřených do náhradní péče, proti onemocnění Covid-19:

 1. V případě dětí svěřených rozhodnutím soudu do náhradní rodinné nebo ústavní péče (pěstounská péče, péče jiné osoby, ústavní výchova nebo péče v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) je třeba očkování proti Covid-19 považovat za nikoli běžný léčebný nebo obdobný zákrok ve smyslu § 877 odst. 2 občanského zákoníku, je tedy třeba jej považovat za významnou záležitost týkající se dítěte. To znamená, že souhlas s provedením tohoto očkování u dítěte ve věku od 12 do 15 let není jednáním za dítě v běžné záležitosti, při kterém může za dítě jednat pěstoun nebo jiná pečující osoba podle § 966 odst. 2 ve spojení s § 955 občanského zákoníku. Totéž platí i pro zastoupení dítěte ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy (§ 22 odst. 1 písm. l) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízení o a preventivně výchovné péči) nebo ředitelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42a odst. 3 písm. a) bod 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Zároveň se nejedná ani o situaci, kdy v souvislosti s poskytnutím zdravotních služeb dítěti hrozí nebezpečí z prodlení a nelze bez zbytečného odkladu získat vyjádření zákonného zástupce, při které právo udělit souhlas s poskytnutím zdravotní služby dítěti náleží vedle zákonného zástupce též pěstounovi nebo jiné pečující osobě, statutárnímu orgánu nebo jím pověřené osobě dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo zařízení sociálních služeb poskytujících pobytové služby, byla-li soudem nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova, nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jde-li o děti svěřené do péče tohoto zařízení na základě rozhodnutí soudu (viz § 42 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách).
  • Z výše uvedeného vyplývá, že u dětí od 12 do 15 let svěřených do náhradní rodinné nebo ústavní péče je k provedení očkování proti onemocnění Covid-19 zásadně nezbytný souhlas alespoň jednoho zákonného zástupce dítěte, tj. alespoň jednoho z rodičů, pokud tento rodič nebyl soudem zbaven rodičovské odpovědnosti nebo mu nebyl pozastaven její výkon (za rodiče se pro tento účel považuje rovněž osvojitel dítěte). Pro provedení samotného očkování postačuje, aby před jeho provedením byl poskytovateli zdravotních služeb doložen písemný informovaný souhlas podepsaný zákonným zástupcem dítěte, přičemž není nutná osobní přítomnost zákonného zástupce dítěte u očkování. Informovaný souhlas zákonného zástupce tudíž může být doložen i jinou dospělou osobou doprovázející dítě u očkování, případně též samotným dítětem.
 2. Nepodaří-li se pěstounovi nebo jiné pečující osobě získat k provedení očkování souhlas alespoň jednoho zákonného zástupce dítěte (viz bod 1.), může pěstoun nebo samotné dítě podat podle § 969 občanského zákoníku k soudu návrh
  1. na rozhodnutí sporu mezi pěstounem a rodičem v podstatné záležitosti týkající se dítěte, tj. na nahrazení souhlasu rodiče s provedením očkování souhlasem soudu (v případě, kdy rodič nebo oba rodiče s provedením očkování bez vážného důvodu výslovně nesouhlasí), nebo
  2. na rozhodnutí o změně práv a povinností pěstouna/osoby pečující při výkonu péče o dítě v tom směru, aby soud přiznal pěstounovi/osobě pečující právo jednat namísto zákonného zástupce ve věci udělování souhlasu s poskytováním nikoli běžných zdravotních služeb dítěti (v případě, že se rodiče dítěte nedaří kontaktovat nebo že rodiče odmítají tuto záležitost řešit) – viz také níže bod 3.
  3. Jde-li o děti od 12 do 15 let věku, kterým byl soudem jmenován poručník (§ 928 občanského zákoníku), nebo u kterých vykonává zákonné veřejné poručenství orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) do doby, kdy soud dítěti jmenuje poručníka (§ 929 občanského zákoníku), je možné očkování těchto dětí provést se souhlasem soudem jmenovaného poručníka nebo se souhlasem příslušného OSPOD jako zákonného veřejného poručníka (tj. souhlas rodičů se nevyžaduje). Udělení souhlasu k očkování je však rozhodnutím poručníka v nikoli běžné záležitosti týkající se dítěte, jež musí být předem schváleno soudem v souladu s § 934 odst. 1 občanského zákoníku. Doporučuje se přitom, aby poručník dítěte před podáním návrhu k soudu na schválení souhlasu s očkováním zajistil v této věci vyjádření registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, zda tento registrující lékař provedení očkování dítěte doporučuje či nedoporučuje (tj. zda shledává u dítěte zdravotní kontraindikaci či nikoliv).
   Zajištění schválení souhlasu poručníka soudem v záležitosti očkování dítěte je odpovědností poručníka, což znamená, že poskytovatel zdravotních služeb provádějící očkování není povinen vedle souhlasu poručníka vyžadovat rovněž doložení rozhodnutí soudu o schválení souhlasu poručníka.
   Stejný postup jako v případě poručníků je třeba uplatňovat i u pěstounů nebo jiných osob pečujících, jimž soud v rozsudku o svěření dítěte do péče jiné osoby nebo o svěření dítěte do pěstounské péče výslovně přiznal rovněž právo jednat namísto zákonného zástupce ve věci udělování souhlasu s poskytováním nikoliv běžných zdravotních služeb dítěti podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, případně též v jiných významných záležitostech týkajících se dítěte (určení místa bydliště, volba vzdělání) podle § 955 část věty před středníkem a § 966 odst. 2 věta poslední občanského zákoníku. V takovém případě postačuje k provedení očkování souhlas pečující osoby nebo pěstouna, k jehož udělení si pěstoun nebo jiná pečující osoba vyžádá předchozí schválení soudem.
  4. Obdobné závěry jako u dětí zastupovaných poručníkem (viz bod 3.) platí rovněž u dětí, jejichž rodiče byli rozhodnutím soudu omezeni v rodičovské odpovědnosti ve věci udělování souhlasu s poskytováním zdravotních služeb dítěti, a kterým byl soudem v rozsahu omezení rodičů v rodičovské odpovědnosti jmenován opatrovník (§ 870 ve spojení s § 878 odst. 3 občanského zákoníku). U těchto dětí uděluje souhlas s provedením očkování soudem jmenovaný opatrovník (určená fyzická osoba nebo OSPOD). Opatrovník dítěte si k udělení souhlasu s očkováním vyžádá předchozí schválení soudu s ohledem na přiměřené použití zákonné úpravy poručenství i pro opatrovnictví dítěte. Je-li to možné, opatrovník si před udělením souhlasu k očkování dítěte zjistí i stanovisko rodiče (§ 946 občanského zákoníku). Poskytovateli zdravotních služeb postačuje k provedení očkování dítěte doložení souhlasu soudem jmenovaného opatrovníka.
  5. U všech výše uvedených skupin dětí starších 12 let je zároveň nezbytné, aby byl zjištěn a zohledněn názor samotného dítěte na zamýšlené očkování v souladu s úpravou § 35 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, čl. 6 odst. 2 Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001 Sb.m.s.) a čl. 12 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.). O dítěti starším 12 let se má za to, že s ohledem na svoji rozumovou a volní vyspělost je schopno přijmout a pochopit informace týkající se očkování, vytvořit si na tuto věc vlastní názor a tento názor sdělit zákonnému zástupci, osobě vykonávající náhradní péči o dítě i soudu.

K účasti na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) je třeba doložit bezinfekčnost

•  očkovací certifikát nebo
•  potvrzení o prodělané nemoci nebo
•  PCR test (platnost 7 dnů) nebo
•  antigenní test (platnost 72 hodin) – provedení samotestů na místě bohužel z provozních důvodů neumožňujeme

Podle aktuálních vládních nařízení nemůžeme akceptovat čestné prohlášení, případně potvrzení ze zaměstnání ani z domu přinesené samotesty.

Výjimky

 1. Děti do zahájení školní docházky bezinfekčnost neprokazují.
 2. Do ostatních programů není třeba dokládat bezinfekčnost, ale po dobu programu platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení roušek

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)