Služby určené pěstounským rodinám

Pěstounská péče

Doprovázení při výkonu pěstounské péče

Jsme si vědomi toho, že každá rodina je jiná a má jiné potřeby, snažíme se proto vždy pro konkrétní rodinu najít to nejlepší řešení. 

Vždy se budeme snažit společně s vámi vyřešit složité situace a být vám k dispozici, kdykoliv to budete potřebovat a při výkonu pěstounské péče vás průběžně doprovázet.  V rámci doprovázení nabízíme následující:

 • sdílení každodenních i krizových situací v rodině a pomoc při jejich řešení
 • posilování fungujících modelů v rodině
 • podporu a posilování schopností a dovedností  pěstouna ve výchově a v komunikaci s dítětem
 • mapování potřeb dítěte a vytváření plánu průběhu pěstounské péče v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte
 • mapování aktuálních vzdělávacích potřeb pěstouna a vytváření vzdělávacího plánu
 • podporu budování identity dítěte a hledání pozitivních zdrojů v jeho původní rodině
 • pomoc při jednání s úřady, školou apod.
 • zprostředkování dovolené pro pěstouny – 1×/rok v délce 14ti dnů (možno dítěti přispět na tábor či jiné školní vícedenní akce)
 • možnost krátkodobého hlídání v případě potřeby (účast pěstouna na pohřbu, vyřizování na úřadech, narození dítěte aj.)
 • zprostředkování psychologické či jiné odborné pomoci a podpory

Doprovázení většinou probíhá v přirozeném prostředí rodiny, v případě potřeby jsou k dispozici prostory Centra pro rodinu a sociální péči v Brně.

Četnost setkání se odvíjí od aktuálních potřeb rodiny, minimálně však 1× za 2 měsíce.

Vzdělávání a vytváření prostoru pro setkávání

Podporujeme pěstouny v rozšiřování jejich znalostí problematiky náhradní rodinné péče, ve zlepšování jejich dovedností a schopností naplňovat potřeby svěřených dětí. Pestrou nabídkou vzdělávacích příležitostí umožňujeme pěstounům plnění jejich zákonné povinnosti  absolvovat 24 hodin vzdělávání ročně.

Více o vzdělávání a setkávání naleznete zde

Zprostředkování odborné pomoci

Spolupracujeme s řadou odborníků z oblastí psychologie a psychoterapie, speciální a sociální pedagogiky, výchovného a rodinného poradenství. Pěstounům zprostředkováváme odbornou pomoc dle aktuálních potřeb rodiny a v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte.

Pomoc při zajištění péče o svěřené dítě (respitní péče)

Pomáháme pěstounům se zajištěním krátkodobého hlídání i celodenní péče o svěřené dítě. 

V době vzdělávání pěstounů zajišťujeme hlídání a program pro děti v respitní skupině Bavlnka

Podporujeme účast dětí  na školách v přírodě a vícedenních školních akcích, příměstských táborech a letních pobytových táborech pořádaných jinými organizacemi, na které pěstounům finančně přispíváme. 

Pomoc se zajištěním doučování

Pomáháme pěstounům se zajištěním doučování pro svěřené děti, a to ve spolupráci se studenty Masarykovy univerzity v Brně.

Asistovaný kontakt dítěte s rodiči

Podporujeme kontakty dítěte svěřeného do pěstounské péče s jeho rodiči, sourozenci či jinými dítěti blízkými osobami v souladu s Úmluvou o právech dítěte.

V případě potřeby a ve spolupráci s OSPOD  zajišťujeme asistenci klíčového pracovníka, který doprovází pěstouny a dítě při kontaktech dítěte s jeho rodinou (rodiči, sourozenci a jinými osobami dítěti blízkými).

Asistované kontakty mohou probíhat nejlépe v prostředí pro dítě známé (domácnost pěstounů, zahrada, park apod.), mohou se uskutečňovat také v prostorách CRSP. 

Jedná se o službu, kterou poskytujeme pouze pěstounům, kteří mají uzavřenou dohodou o výkonu pěstounské péče s Centrem pro rodinu a sociální péči.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)