Služby určené pěstounským rodinám

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Co je pěstounská péče na přechodnou dobu

Pěstounská péče na přechodnou dobu (dále jen PPPD) je jednou z forem náhradní rodinné péče, která umožňuje, aby dítě mohlo vyrůstat v náhradním rodinném prostředí u pěstounů i krátkodobě. Zajišťuje dětem, aby se při selhání původní rodiny, dostaly co nejdříve do rodinného prostředí a nemusely náročné období nejistoty a řešení nastalé situace trávit v ústavní výchově.

Dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu svěřuje soud na návrh příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). 

Přechodná doba je v tomto případě:

 • doba, po kterou rodič ze závažných důvodů nemůže dítě vychovávat (např. ze zdravotních nebo sociálních důvodů, hospitalizace, výkon trestu odnětí svobody apod.)
 • doba, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením
 • doba do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodiče s osvojením (§ 818-821 občanského zákoníku)

Specifika pěstounské péče na přechodnou dobu spočívají v:

 • její časové omezenosti (PPPD může trvat nejdéle 1 rok),
 • dítě může být do PPPD svěřeno pouze rozhodnutím soudu na návrh OSPOD a jen osobám, které jsou vedeny ve zvláštní evidenci pěstounů na přechodnou dobu,
 • před umístěním dítěte do PPPD neprobíhá proces zprostředkování náhradní rodinné péče 
 • osoby, které mohou PPPD vykonávat, jsou vedeny ve zvláštní evidenci
  a pobírají odměnu i po dobu, kdy o žádné dítě nepečují
 • pro výkon pěstounské péče na přechodnou dobu jsou vybírány rodiny, které již mají děti odrostlé nebo alespoň staršího věku. 

Na osoby vykonávající pěstounskou péči na přechodnou dobu je nahlíženo jako na profesionály v oblasti výchovy a péče o ohrožené děti a očekává se, že:

 • dítěti poskytnou stabilní a láskyplné prostředí po dobu několika týdnů až měsíců,
 • jejich péče dětem pomůže začít se vyrovnávat s traumaty a ztrátami z minulosti,
 • připraví dítě na přechod do dlouhodobé péče nebo na návrat do původní rodiny,
 • budou spolupracovat s rodinou dítěte či budoucí náhradní rodinou,
 • mají dobré komunikační schopnosti a budou se aktivně podílet na práci odborného týmu, poskytujícího podporu dítěti a jeho rodině.

Doprovázení pěstounů

Doprovázení pěstounů na přechodnou dobu (dále jen PPD) vychází z dohody, kterou pěstoun uzavřel s Centrem pro rodinu a sociální péči (CRSP).

Klíčový pracovník nabízí podporu a účast při všech důležitých momentech v životě přijímaného dítěte i pěstouna na přechodnou dobu: 

 • asistence klíčového pracovníka při přebírání dítěte, odvoz dítěte z porodnice do domácnosti PPD – disponujeme vlastním firemním automobilem, 
 • pravidelná setkávání dle aktuální potřeby rodiny, minimálně však 1 × za 2 měsíce, reflexe průběhu PPPD
 • doprovod PPD na jednání soudu v rámci soudního řízení, 
 • podpora a asistence PPD na kontaktech s rodiči dítěte nebo blízkými osobami
 • podpora a asistence v rámci kontaktů  PPD a budoucích pečujících (osvojitelé nebo dlouhodobí pěstouni),  
 • podpora a asistence PPD při předávání dítěte do následné péče
 • pomoc při zajištění odborné pomoci (psychologické, výchovné, zdravotní). 
 • zajištění nebo zprostředkování možnosti vzdělávání
 • zajištění metodického vedení PPD a supervize pro PPD

Asistované kontakty

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)