Služby určené pěstounským rodinám

O nás

Poslání Služeb určených pěstounským rodinám

Posláním Služeb určených pěstounským rodinám (dále jen SUPR) je hájit nejlepší zájem dítěte a spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí, zejména dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina prostřednictvím provázení, setkávání, poradenství a zvyšování odbornosti pěstounů.

Cílová skupina

Cílovými skupinami SUPR jsou:

 • děti umístěné v pěstounské péči, v pěstounské péči na přechodnou dobu, v poručnické péči a vlastní děti pěstounů
 • děti do 18 let, které se na CRSP obrátí s prosbou o pomoc,
 • osoby pečující a osoby v evidenci (dále jen pěstouni)
 • žadatelé o náhradní rodinnou péči
 • rodiče dětí umístěných v pěstounské péči

Do cílové skupiny spadá každé dítě, nejen děti z Jihomoravského kraje a z kraje Vysočina. Obrátí-li se na pracovníky SUPR s žádostí o pomoc jakékoliv dítě, ať už je či není svěřeno do náhradní rodinné péče a ať už má nebo nemá bydliště v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina, klíčoví pracovníci jsou povinni dítěti pomoc poskytnout.

Cíle

Cílem služeb je podporovat pěstouny a děti vyrůstající v náhradní rodinné péči po celou dobu jejího trvání prostřednictvím doprovázení, setkávání, vzdělávání a zajištění další potřebné pomoci (zahrnuje poradenství, respit, psychologickou pomoc, jiné služby apod.)

SUPR si stanovuje následující cíle:

Dítě

 • Dítě vyrůstá ve stabilním, bezpečném a podnětném rodinném prostředí.
 • Dítě je spokojené, jsou uspokojovány všechny jeho fyzické, psychické i sociální potřeby.
 • Dítě zná svá práva, má informace o tom, kde může nalézt pomoc a kde si stěžovat.
 • Dítě zná informace o své historii a biologické rodině úměrně svému věku.
 • Dítě je v kontaktu s biologickými rodiči, sourozenci a dalšími jemu blízkými osobami.
 • Dítě je zapojené do situací, které se ho týkají, sděluje svůj názor, přání a pocity.

Pěstoun

 • Pěstoun je spokojený a jistý ve své roli, zná svá práva a povinnosti.
 • Pěstoun se vzdělává a orientuje se v problematice péče o dítě v náhradní rodinné péči.
 • Pěstoun ví, kam se může obrátit o pomoc a vyhledá ji v případě potřeby.
 • Pěstoun čerpá odpočinek, aby měl síly na péči o dítě.
 • Pěstoun sděluje dítěti pravdivé informace a podporuje kontakt s biologickým rodičem a dalšími blízkými lidmi.

Činnosti, které SUPR vykonává na základě pověření

Centrum pro rodinu a sociální péči má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a je oprávněno vykonávat tyto činnosti:

 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • vzdělávání se zaměřením na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
 • poskytování poradenství pečující osobě, která má s pověřenou osobou uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče
 • poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče

Služby určené pěstounským rodinám vykonávají tyto konkrétní činnosti:

 • provázení při výkonu náhradní rodinné péče (sdílení každodenních i krizových situací v rodině, poradenství k výchově a vzdělávání dítěte a k otázkám týkajících se pěstounské péče, posilování fungujících modelů v rodině, posilování výchovných kompetencí pěstouna, mapování aktuálních vzdělávacích potřeb, plánování průběhu pěstounské péče, podpora budování identity dítěte, doprovázení při jednání na úřadech, ve škole apod., zajištění doučování)
 • vzdělávání (semináře, klubová setkání, víkendové pobyty, individuální konzultace, e-learningové kurzy, četba literatury)
 • pomoc při vyhledání odborné pomoci (psychologické, výchovné, zdravotní apod.)
 • pomoc při zajištění péče o svěřené dítě (krátkodobé hlídání i celodenní péče)
 • pomoc se zajištěním odpočinku pěstounů (respit)
 • asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou (příprava zúčastněných stran, vhodné prostory pro kontakt, přítomnost klíčového pracovníka během kontaktu)
 • asistované předávání dítěte (přebírání dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu za přítomnosti klíčové pracovnice a jeho předávání osvojitelům, dlouhodobým pěstounům, nebo zpět biologické rodině)

Základní formou práce klíčových pracovníků je terénní práce v rodině, základní metodu představuje rozhovor, pozorování, u dětských klientů navíc hra, mapovací techniky, organizování případové konference apod.

Zásady činnosti

 • Nejlepší zájem a potřeby dítěte jsou pro nás na prvním místě – při práci se řídíme Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o právech dítěte.
 • Vytváříme takové podmínky, aby se děti cítily dobře a důstojně, snažíme se k dětem přistupovat s respektem.
 • Podporujeme začlenění dětí do přirozeného sociálního prostředí.
 • Podporujeme kontakt dítěte s jeho rodinou.

V naší práci vycházíme z toho, že:

 • zájem a potřeby dítěte jsou vždy prvořadé.
 • dítě má právo vyrůstat ve své rodině – ve svém přirozeném prostředí.
 • rodiče jsou pro dítě nenahraditelnými osobami a vztahy dítěte jsou pro dítě zásadní.
 • pro dítě je nejdůležitější stabilní a výlučný vztah s pečujícími osobami, bezpečné rodinné prostředí a jistota společné budoucnosti,
 • pro dítě je nezbytné udržovat rodinné vztahy a vazby i v případě, že se svými rodiči nebo s jedním z nich dočasně nebo dlouhodobě společně nežije.
 • respektujeme základní práva a svobody – při ochraně práv klientů vycházíme z principu, že každý má právo na ochranu práv. Respektujeme základní zákonná, společenská a lidská práva a svobody každého občana.
 • s pěstouny i dětmi jednáme jako s rovnocenným partnerem, s respektem.
 • zajišťujeme bezpečné prostředí – snažíme se vytvářet takové podmínky a prostředí, aby klientům u nás bylo dobře, zároveň dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti.
 • jsme vázáni mlčenlivostí a postupujeme v souladu s Etickým kodexem CRSP.

Principy práce:

 • vysoká míra respektu k dítěti rodičům a rodinnému životu
 • odbornost pracovního týmu
 • diskrétnost, nezávislost nestrannost
 • služby jsou bezplatné

Proč uzavřít dohodu s námi?

 • Malý počet pěstounských rodin na jednoho klíčového pracovníka (max. 18) Budeme tu pro vás v jakékoliv situaci v časech dobrých i méně dobrých. V případě potřeby vám pomůžeme najít vhodné řešení a nabídneme účinnou pomoc.
 • Zajistíme vám vzdělávání podle vašich potřeb a časových možností.
 • Budou se vám věnovat odborní klíčoví pracovníci, kteří podléhají pravidelné supervizi a metodickému vedení.

V případě zájmu o uzavření dohody o výkonu pěstounské péče s naší organizací vyplňte, prosím formulář Mám zájem o spolupráci. V nejbližší době vás budeme kontaktovat.

Pokud nejste stále rozhodnuti a máte zájem o více informací, můžete využít některý z kontaktů. Velmi rádi se vám budeme věnovat a zodpovíme všechny vaše dotazy, ať už telefonické nebo při osobním setkání. 

Kdy vás budeme muset odmítnout

 • V případě, že zájemce o služby má bydliště v jiném kraji, než na který se vztahuje působnost pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí CRSP. V současné době máme pověření pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina.  
 • V případě, že kapacita služby je naplněna, tzn. CRSP má již naplněnou kapacitu pro uzavírání dohod. Pokud i přes to zájem zájemce trvá, je zařazen do pořadníku a o uvolnění kapacity je neprodleně informován.

Aktuálně máme volnou kapacitu, zájemci se na nás mohou obracet. 

Vážené pěstounky, vážení pěstouni,

přejeme Vám vše dobré v novém roce a prosíme o zpětnou vazbu za rok 2022.

Jsou to pro nás cenné informace, které využijeme pro zkvalitnění našich služeb.

Je možné to udělat těmito způsoby:

 1. Můžete vyplnit a odeslat anonymní Google formulář.
 2. Můžete si stáhnout a vytisknout tiskopis pdf, který po vyplnění vhodíte do schránky důvěry v průjezdu budovy CRSP na Biskupské 7
  (opět anonymně).

Budeme rádi, pokud se nám dotazníky vrátí do 31. 1. 2023.

Děkujeme za čas, který hodnocení Služeb určených pěstounským rodinám za rok 2022 věnujete.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)