Služby určené pěstounským rodinám

O nás

Poslání Služeb určených pěstounským rodinám

Posláním Služeb určených pěstounským rodinám (dále jen SUPR) je hájit nejlepší zájem dítěte a spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí, zejména dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina prostřednictvím provázení, setkávání, poradenství a zvyšování odbornosti pěstounů.

Cílová skupina

Cílovými skupinami SUPR jsou:

 • děti umístěné v pěstounské péči, v pěstounské péči na přechodnou dobu, v poručnické péči a vlastní děti pěstounů
 • děti do 18 let, které se na CRSP obrátí s prosbou o pomoc,
 • osoby pečující a osoby v evidenci (dále jen pěstouni)
 • žadatelé o náhradní rodinnou péči
 • rodiče dětí umístěných v pěstounské péči

Do cílové skupiny spadá každé dítě, nejen děti z Jihomoravského kraje a z kraje Vysočina. Obrátí-li se na pracovníky SUPR s žádostí o pomoc jakékoliv dítě, ať už je či není svěřeno do náhradní rodinné péče a ať už má nebo nemá bydliště v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina, klíčoví pracovníci jsou povinni dítěti pomoc poskytnout.

Cíle

Cílem služeb je podporovat pěstouny a děti vyrůstající v náhradní rodinné péči po celou dobu jejího trvání prostřednictvím doprovázení, setkávání, vzdělávání a zajištění další potřebné pomoci (zahrnuje poradenství, respit, psychologickou pomoc, jiné služby apod.)

SUPR si stanovuje následující cíle:

Dítě

 • Dítě vyrůstá ve stabilním, bezpečném a podnětném rodinném prostředí.
 • Dítě je spokojené, jsou uspokojovány všechny jeho fyzické, psychické i sociální potřeby.
 • Dítě zná svá práva, má informace o tom, kde může nalézt pomoc a kde si stěžovat.
 • Dítě zná informace o své historii a biologické rodině úměrně svému věku.
 • Dítě je v kontaktu s biologickými rodiči, sourozenci a dalšími jemu blízkými osobami.
 • Dítě je zapojené do situací, které se ho týkají, sděluje svůj názor, přání a pocity.

Pěstoun

 • Pěstoun je spokojený a jistý ve své roli, zná svá práva a povinnosti.
 • Pěstoun se vzdělává a orientuje se v problematice péče o dítě v náhradní rodinné péči.
 • Pěstoun ví, kam se může obrátit o pomoc a vyhledá ji v případě potřeby.
 • Pěstoun čerpá odpočinek, aby měl síly na péči o dítě.
 • Pěstoun sděluje dítěti pravdivé informace a podporuje kontakt s biologickým rodičem a dalšími blízkými lidmi.

Činnosti, které SUPR vykonává na základě pověření

Centrum pro rodinu a sociální péči má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a je oprávněno vykonávat tyto činnosti:

 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • vzdělávání se zaměřením na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
 • poskytování poradenství pečující osobě, která má s pověřenou osobou uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče
 • poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče

Služby určené pěstounským rodinám vykonávají tyto konkrétní činnosti:

 • provázení při výkonu náhradní rodinné péče (sdílení každodenních i krizových situací v rodině, poradenství k výchově a vzdělávání dítěte a k otázkám týkajících se pěstounské péče, posilování fungujících modelů v rodině, posilování výchovných kompetencí pěstouna, mapování aktuálních vzdělávacích potřeb, plánování průběhu pěstounské péče, podpora budování identity dítěte, doprovázení při jednání na úřadech, ve škole apod., zajištění doučování)
 • vzdělávání (semináře, klubová setkání, víkendové pobyty, individuální konzultace, e-learningové kurzy, četba literatury)
 • pomoc při vyhledání odborné pomoci (psychologické, výchovné, zdravotní apod.)
 • pomoc při zajištění péče o svěřené dítě (krátkodobé hlídání i celodenní péče)
 • pomoc se zajištěním odpočinku pěstounů (respit)
 • asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou (příprava zúčastněných stran, vhodné prostory pro kontakt, přítomnost klíčového pracovníka během kontaktu)
 • asistované předávání dítěte (přebírání dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu za přítomnosti klíčové pracovnice a jeho předávání osvojitelům, dlouhodobým pěstounům, nebo zpět biologické rodině)

Základní formou práce klíčových pracovníků je terénní práce v rodině, základní metodu představuje rozhovor, pozorování, u dětských klientů navíc hra, mapovací techniky, organizování případové konference apod.

Zásady činnosti

 • Nejlepší zájem a potřeby dítěte jsou pro nás na prvním místě – při práci se řídíme Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o právech dítěte.
 • Vytváříme takové podmínky, aby se děti cítily dobře a důstojně, snažíme se k dětem přistupovat s respektem.
 • Podporujeme začlenění dětí do přirozeného sociálního prostředí.
 • Podporujeme kontakt dítěte s jeho rodinou.

V naší práci vycházíme z toho, že:

 • zájem a potřeby dítěte jsou vždy prvořadé.
 • dítě má právo vyrůstat ve své rodině – ve svém přirozeném prostředí.
 • rodiče jsou pro dítě nenahraditelnými osobami a vztahy dítěte jsou pro dítě zásadní.
 • pro dítě je nejdůležitější stabilní a výlučný vztah s pečujícími osobami, bezpečné rodinné prostředí a jistota společné budoucnosti,
 • pro dítě je nezbytné udržovat rodinné vztahy a vazby i v případě, že se svými rodiči nebo s jedním z nich dočasně nebo dlouhodobě společně nežije.
 • respektujeme základní práva a svobody – při ochraně práv klientů vycházíme z principu, že každý má právo na ochranu práv. Respektujeme základní zákonná, společenská a lidská práva a svobody každého občana.
 • s pěstouny i dětmi jednáme jako s rovnocenným partnerem, s respektem.
 • zajišťujeme bezpečné prostředí – snažíme se vytvářet takové podmínky a prostředí, aby klientům u nás bylo dobře, zároveň dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti.
 • jsme vázáni mlčenlivostí a postupujeme v souladu s Etickým kodexem CRSP.

Principy práce:

 • vysoká míra respektu k dítěti rodičům a rodinnému životu
 • odbornost pracovního týmu
 • diskrétnost, nezávislost nestrannost
 • služby jsou bezplatné

Proč uzavřít dohodu s námi?

 • Malý počet pěstounských rodin na jednoho klíčového pracovníka (max. 18) Budeme tu pro vás v jakékoliv situaci v časech dobrých i méně dobrých. V případě potřeby vám pomůžeme najít vhodné řešení a nabídneme účinnou pomoc.
 • Zajistíme vám vzdělávání podle vašich potřeb a časových možností.
 • Budou se vám věnovat odborní klíčoví pracovníci, kteří podléhají pravidelné supervizi a metodickému vedení.

V případě zájmu o uzavření dohody o výkonu pěstounské péče s naší organizací vyplňte, prosím formulář Mám zájem o spolupráci. V nejbližší době vás budeme kontaktovat.

Pokud nejste stále rozhodnuti a máte zájem o více informací, můžete využít některý z kontaktů. Velmi rádi se vám budeme věnovat a zodpovíme všechny vaše dotazy, ať už telefonické nebo při osobním setkání. 

Kdy vás budeme muset odmítnout

 • V případě, že zájemce o služby má bydliště v jiném kraji, než na který se vztahuje působnost pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí CRSP. V současné době máme pověření pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina.  
 • V případě, že kapacita služby je naplněna, tzn. CRSP má již naplněnou kapacitu pro uzavírání dohod. Pokud i přes to zájem zájemce trvá, je zařazen do pořadníku a o uvolnění kapacity je neprodleně informován.

Aktuálně máme volnou kapacitu, zájemci se na nás mohou obracet.