Služby určené pěstounským rodinám

Služby pro pěstouny v době nouzového stavu

Milí pěstouni,

informujeme vás o fungování naší služby v době znovu vyhlášeného nouzového stavu při pandemii koronaviru.

Jako na jaře, dle stanoviska MPSV k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci nouzového stavu a karanténních opatření, a s ohledem na zachování zdraví nás všech,

v současnosti nerealizujeme osobní návštěvy v rodinách a volíme komunikaci telefonickou.

Pokud se tedy blíží doba domluvené návštěvy, bude pravděpodobně konaná pouze telefonickou formou. V případě dotazů, i prosté potřeby sdílet, se na své klíčové pracovnice můžete obracet. 

Několik námětů

1. S učením dětí můžete nalézt pomoc např. zde: 

2. V době uzavřených škol tráví vaše děti více času u počítačů, věnujte pozornost jejich aktivitám:

3. Fungování úřadu práce a informace o dávkách:

4. Krizové ošetřovné od 14. 10. 2020:

5. On-line vzdělávání:

Stanovisko MPSV k výkonu SPOD a NRP uvádí: Plnění povinnosti osob pečujících a osob v evidenci dle § 47a odst. 2 písm. f) ZSPOD zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích za trvání současných mimořádných opatření lze pouze distančně (on-line vzdělávání, 
e-learning, formou samostudia – přečtení tematické knihy, zhlédnutí filmu 
či dokumentu, ideálně v kombinaci s ověřením porozumění tématu např. formou vypracování odpovědi na otázky apod.).”

Přejeme vše dobré v nelehké době, která na nás všechny opět klade zvýšené nároky. Přes všechna vládní opatření a omezení jsme připraveny vám, byť jen telefonicky, pomoci s řešením a sdílením možných obtíží a problémů.

Tým SUPR

Vážené pěstounky, vážení pěstouni,

přejeme Vám vše dobré v novém roce a prosíme o zpětnou vazbu za rok 2022.

Jsou to pro nás cenné informace, které využijeme pro zkvalitnění našich služeb.

Je možné to udělat těmito způsoby:

  1. Můžete vyplnit a odeslat anonymní Google formulář.
  2. Můžete si stáhnout a vytisknout tiskopis pdf, který po vyplnění vhodíte do schránky důvěry v průjezdu budovy CRSP na Biskupské 7
    (opět anonymně).

Budeme rádi, pokud se nám dotazníky vrátí do 31. 1. 2023.

Děkujeme za čas, který hodnocení Služeb určených pěstounským rodinám za rok 2022 věnujete.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)