Služby určené pěstounským rodinám

Stali jsme se členy Asociace Dítě a Rodina

S radostí dáváme na vědomí, že jsme součástí Asociace Dítě a Rodina.

Asociace Dítě a Rodina, z. s. (dále jen Asociace) je sdružením 88 organizací působících v oblasti péče o ohrožené děti. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí.

Založení Asociace je přirozeným vyústěním spolupráce neziskových organizací s cílem dosáhnout kvalitativního zlepšení systému péče o ohrožené děti. Asociace se stává novou platformou, která bude odborným a srozumitelným partnerem v této oblasti. Asociace považuje za nutné sjednotit celý systém péče o ohrožené děti pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Současný stav, kdy je legislativní pravomoc nad touto citlivou oblastí rozdrobena do gesce tří ministerstev (MPSV, MŠMT a MZ), je podle Asociace dlouhodobě neudržitelný. Sjednocení celého systému považuje Asociace za základní krok vedoucí ke zjednodušení celého procesu a především ke zkvalitnění služeb, které rodiny s ohroženými dětmi potřebují.

Cíle Asociace Dítě a rodina

 • rozvoj systému péče o ohrožené děti,
 • sjednocení systému péče o ohrožené děti pod jedno odpovědné ministerstvo, které bude mít celou oblast ochrany práv dítěte ve své kompetenci,
 • zvyšování kvality všech služeb v systému péče o ohrožené děti,
 • ochrana práv dítěte, zejména právo dítěte na rodinu,
 • podpora a rozvoj všech forem náhradní rodinné péče, tzn. rozvíjet náhradní rodinnou péči v jejích stávajících i nových formách tak, aby byla dostupná všem dětem vyrůstajícím mimo vlastní rodinu, a to bez rozdílu věku, etnické příslušnosti, zdravotního stavu či psychosociálních obtíží,
 • podpora transformace ústavní péče v malokapacitní pobytové služby.

Základní cíle Asociace je možno shrnout do 5 přání, na jejichž splnění má každé dítě přirozený nárok a která bychom chtěli každému dítěti zajistit:

 • Aby každé dítě mělo někoho, s kým může navázat trvalý a bezpečný vztah.
 • Aby dítě mohlo primárně zůstat ve své rodině.
 • Aby dítě, které nemůže vyrůstat ve své vlastní rodině, vyrůstalo v náhradní rodině.
 • Aby žádné dítě mladší sedmi let nebylo umístěno do ústavní péče.
 • Aby byl dostatek kvalitních pěstounů všech specializací.