Služby určené pěstounským rodinám

Sčítání dětí v náhradní rodinné péči

Podle § 11 odst. 2 zákona 332/2020 Sb., o sčítání lidu, bytů a domů v roce 2021 „Za fyzickou osobu podléhající sčítání, která není plně svéprávná, poskytne údaje podle odstavce 1 její zákonný zástupce, opatrovník nebo jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského zákoníku.“

Dané ustanovení by se zřejmě (dle názoru MPSV) mělo vykládat tak, že osobou oprávněnou jednat za dítě v pěstounské péči (i PPPD) je ten, komu je svěřeno do náhradní péče. Tedy nikoli zákonný zástupce. Vyplňují se také rodná čísla, tudíž pokud by došlo k duplicitě (za dítě by vyplnil formulář jak pěstoun, tak zákonný zástupce), tak by si to měl ČSÚ spárovat.

K uvedenému odkazuje MPSV na web Dobré rodiny:

Jak uvést do formuláře Sčítání 2021 dítě, které máte v pěstounské péči?

Pro dítě v pěstounské péči je formálně správné v otázce „Uveďte vztahy mezi všemi osobami…“ (v listinném sčítacím formuláři A13) uvést „Jinou nepříbuznou osobou“. Nebude však chybou, pokud pěstoun uvede, že je jeho/jejím „Synem, dcerou“ v případě, že to považuje za odpovídající situaci v jejich domácnosti. Je tam tedy vůle – pěstoun se může rozhodnout, do které z kategorií dítě uvede.

Co má vyplňovat do formuláře pěstoun, který nemá jiný příjem než odměnu pěstouna?

Ve formuláři je možnost “S jiným vlastním zdrojem obživy/příjmů než výše uvedené”. Přechodné pěstounství se může zahrnout do kategorie 97 – Práce domácího personálu.

Budete-li mít další dotazy, je možné se obrátit rovnou na Kontaktní centrum Sčítání 2021

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 840 30 40 50 | 253 253 683

Tým SUPR – Služby určené pěstounským rodinám