Služby určené pěstounským rodinám

Sčítání dětí v náhradní rodinné péči

Podle § 11 odst. 2 zákona 332/2020 Sb., o sčítání lidu, bytů a domů v roce 2021 „Za fyzickou osobu podléhající sčítání, která není plně svéprávná, poskytne údaje podle odstavce 1 její zákonný zástupce, opatrovník nebo jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského zákoníku.“

Dané ustanovení by se zřejmě (dle názoru MPSV) mělo vykládat tak, že osobou oprávněnou jednat za dítě v pěstounské péči (i PPPD) je ten, komu je svěřeno do náhradní péče. Tedy nikoli zákonný zástupce. Vyplňují se také rodná čísla, tudíž pokud by došlo k duplicitě (za dítě by vyplnil formulář jak pěstoun, tak zákonný zástupce), tak by si to měl ČSÚ spárovat.

K uvedenému odkazuje MPSV na web Dobré rodiny:

Jak uvést do formuláře Sčítání 2021 dítě, které máte v pěstounské péči?

Pro dítě v pěstounské péči je formálně správné v otázce „Uveďte vztahy mezi všemi osobami…“ (v listinném sčítacím formuláři A13) uvést „Jinou nepříbuznou osobou“. Nebude však chybou, pokud pěstoun uvede, že je jeho/jejím „Synem, dcerou“ v případě, že to považuje za odpovídající situaci v jejich domácnosti. Je tam tedy vůle – pěstoun se může rozhodnout, do které z kategorií dítě uvede.

Co má vyplňovat do formuláře pěstoun, který nemá jiný příjem než odměnu pěstouna?

Ve formuláři je možnost “S jiným vlastním zdrojem obživy/příjmů než výše uvedené”. Přechodné pěstounství se může zahrnout do kategorie 97 – Práce domácího personálu.

Budete-li mít další dotazy, je možné se obrátit rovnou na Kontaktní centrum Sčítání 2021

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 840 30 40 50 | 253 253 683

Tým SUPR – Služby určené pěstounským rodinám

Vážené pěstounky, vážení pěstouni,

přejeme Vám vše dobré v novém roce a prosíme o zpětnou vazbu za rok 2022.

Jsou to pro nás cenné informace, které využijeme pro zkvalitnění našich služeb.

Je možné to udělat těmito způsoby:

  1. Můžete vyplnit a odeslat anonymní Google formulář.
  2. Můžete si stáhnout a vytisknout tiskopis pdf, který po vyplnění vhodíte do schránky důvěry v průjezdu budovy CRSP na Biskupské 7
    (opět anonymně).

Budeme rádi, pokud se nám dotazníky vrátí do 31. 1. 2023.

Děkujeme za čas, který hodnocení Služeb určených pěstounským rodinám za rok 2022 věnujete.

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)